Communion for the Sick

This is an ancient service of healing of the Armenian Church.  Click here to download a PDF of the Service, taken from the Mets Mashtots, the Book of Rituals of the Armenian Church: Communion for the Sick

Discussion Questions for Bread & Salt: Acts of Mercy

This set of discussion questions is intended for use alongside the Bread & Salt: Acts of Mercy video, available here. Click the button below for a PDF of these discussion questions: Discussion Questions for Bread & Salt: Acts of Mercy

Christ as Healer Art Project for Kids

This craft project for young children, developed by the Director of Youth Ministries Jennifer Morris, is a hands-on way to get children thinking about Christ’s healing love in their lives! Click the button below for a PDF describing this art …

Ո ՜վ Աստուած Պապա

Ո ՜վ Աստուած Պապա Անուշ Նագգաշեան   Ո ՜վ Աստուած Պապա Անուշ նագգաշեան Ո ՜վ Աստուած Պապա Ամէն գիշեր ես Կ՚աղօթեմ քեզի, Կը լսե՞ս ինծի։ Տուեր ես ինծի Դուն ամէն բարիք, Հայրիկ եւ մայրիկ, Եղբայր եւ քոյրիկ։ Ունիմ խաղալիք, Գնդակ …

Children’s Sermon: Healing

Rev. Fr. Dr. Abraham Malkhasyan, the pastor of the Armenian Church of the Holy Martyrs in Bayside, NY, offers a sermon about healing for children.

Prayers for Healing Service at St. Vartan Cathedral

The Prayers for Healing Service is a short liturgical service adapted from an ancient service of the Armenian Church for contemporary use in a traditional liturgical setting. You can find a pdf of the service here. The Prayers for Healing …