Little Saints Guidebook

Little Saints is a ministry geared toward children from Baptism to age four. This program helps families connect with each other and develop relationships within the parish community before their children enter Sunday School. Included in this guidebook are twelve …

Communion for the Sick

This is an ancient service of healing of the Armenian Church.  Click here to download a PDF of the Service, taken from the Mets Mashtots, the Book of Rituals of the Armenian Church: Communion for the Sick

Discussion Questions for Bread & Salt: Acts of Mercy

This set of discussion questions is intended for use alongside the Bread & Salt: Acts of Mercy video, available here. Click the button below for a PDF of these discussion questions: Discussion Questions for Bread & Salt: Acts of Mercy

Christ as Healer Art Project for Kids

This craft project for young children, developed by the Director of Youth Ministries Jennifer Morris, is a hands-on way to get children thinking about Christ’s healing love in their lives! Click the button below for a PDF describing this art …

Ո ՜վ Աստուած Պապա

Ո ՜վ Աստուած Պապա Անուշ Նագգաշեան   Ո ՜վ Աստուած Պապա Անուշ նագգաշեան Ո ՜վ Աստուած Պապա Ամէն գիշեր ես Կ՚աղօթեմ քեզի, Կը լսե՞ս ինծի։ Տուեր ես ինծի Դուն ամէն բարիք, Հայրիկ եւ մայրիկ, Եղբայր եւ քոյրիկ։ Ունիմ խաղալիք, Գնդակ …

Children’s Sermon: Healing

Rev. Fr. Dr. Abraham Malkhasyan, the pastor of the Armenian Church of the Holy Martyrs in Bayside, NY, offers a sermon about healing for children.

Prayers for Healing Service at St. Vartan Cathedral

The Prayers for Healing Service is a short liturgical service adapted from an ancient service of the Armenian Church for contemporary use in a traditional liturgical setting. You can find a pdf of the service here. The Prayers for Healing …