Resource Library for Armenian Language Material

Տրտուջք եւ Զղջում

Տրտունջք Պետրոս Դուրեան Էհ, մնաք բարով, Աստված և արև, Որ կը պըլպըլաք իմ հոգվույս վերև․․․ Աստղ մալ ես կերթամ հավելուլ երկնից, Աստղերն ի՞նչ են որ եթե ո՛չ անբիծ Եվ թշվառ հոգվոց անեծք ողբագին, Որ թըռին այրել ճակատն երկնքին. Այլ այն …

Դուն Մայր Բոլորին

Դուն Մայր Բոլորին Անուշ Նագգաշեան Աստուծոյ ընտրեալ, Դուն կին վեհագոյն, Դուն Աստուածամայր, եւ Մայր բոլորին, Չկրցայ մօրըս իմ ցաւը յայտնել, Ես Քեզի եկայ, պատկերիդ առաջ Ծնրադրեցի լուռ, աղօթեցի Քեզ, Քանզի եկայ ես, որ աղօթքիս հետ Սիրտդ մայրական իմ սիրտը կարդայ… …

Ո ՜վ Աստուած Պապա

Ո ՜վ Աստուած Պապա Անուշ Նագգաշեան   Ո ՜վ Աստուած Պապա Անուշ նագգաշեան Ո ՜վ Աստուած Պապա Ամէն գիշեր ես Կ՚աղօթեմ քեզի, Կը լսե՞ս ինծի։ Տուեր ես ինծի Դուն ամէն բարիք, Հայրիկ եւ մայրիկ, Եղբայր եւ քոյրիկ։ Ունիմ խաղալիք, Գնդակ …

Bishop’s Messages: A Lenten Message (Armenian)

This is the 2020 Lenten message from Bishop Daniel Findikyan, Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America, in Armenian.

Classes for Younger Learners

Classes for Younger Learners