Great Lent is a time for inner reflection and conversion, an opportunity to reprioritize and reorient ourselves toward God from whom we continually drift and turn our backs.

This year, Great Lent has particular meaning, as the faithful of the Armenian Church have experienced a time of great pain, suffering, injustice, and loss.

Where is our hope? What can we do?

Surely, we can do what our Armenian Christian ancestors have always done during times of trial and hopelessness. Like them, we can confidently turn to God in prayer, not as a last resort, but as a primary and immediate expression of dependence on God.

What you will find below is a communal opportunity for the faithful of the Eastern Diocese to pray together, to unite our concerns as one, to build up the Body of Christ.

All of these prayers are taken from the sacred tradition of the Armenian Church, most of them from the treasury of blessing we call the Zhamakeerk.

We urge all faithful through the duration of Great Lent to find ten minutes each day, preferably at a designated time and location, and read this prayer rule aloud from beginning to end. You can do this alone, with your family, or with a friend. It is also suggested to create a prayerful environment by setting up a Cross, khachkar, icon, candle, and incense.

Keep in mind, this prayer rule is a starting point, a daily prayer rule that should ideally create a habit of prayer, where praise, repentance, and reorienting ourselves toward God becomes a natural and regular part of our lives.

May the Lord hear our prayers and have mercy on us.

Մեծ Պահքի շրջանը ժամանակն է խոկման եւ դարձի. այս առիթ կու տայ մեզի նախընտրելու մեր կարեւորագոյն գործերը եւ կրկին անգամ կողմնորոշելու մեր կեանքը առ Աստուած, որմէ շարունակ կը հեռանանք։ Այս տարի, Մեծ Պահքը ունի յատուկ իմաստ. Քանզի Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ հաւատացեալները դժուարին փորձառութիւններէ անցան կրելով մեծ ցաւ, չարչարանք, անարդարութիւն եւ կորուստ։ Ո՞ւր է մեր յոյսը. ի՞նչ կրնանք ընել. վստահաբար կրնանք ընել այն ինչ որ մեր Քրիստոնեայ նախահայրերը միշտ ըրած են փորձութեան եւ յուսահատութեան ժամանակ։ Մենք վստահօրէն կրնանք դառնալ առ Աստուած իբրեւ մեր առաջին յոյսը։

Հետեւեալը գաղութային առիթ մըն է Արեւելեան Թեմի հաւատացեալներուն, որ միասին աղօթեն, միաւորելով մեր մտահոգութիւնները, կառուցանելու համար մեր Տիրոջ մարմինը։ Այս աղօթքները քաղուած են Հայաստանեայց եկեղեցւոյ սուրբ աւանդութիւններէն, եւ աղօթքներուն մեծամասնութիւնը առնուած են ժամագիրքէն։ Այս Մեծ Պահքի շրջանին, կը քաջալերենք մեր բոլոր հաւատացեալներուն որ օրը առնուազն տասը վայրկեան բարձրաձայն կարդան այս աղօթքները սկիզբէն մինչեւ վերջ. նախընտրելի է որ ընդերցողները տրամադրեն յատուկ ժամանակ եւ վայր աղօթելու ըլլայ առանձին, ընտանեկան, եւ կամ նոյնիսկ բարեկամներով։ Կարելի է նաեւ ստեղծել հոգեւոր մթնոլորտ մը ունենալով աղօթասեղան մը զետեղելով վրան խաչ, խաչքար, սրբապատկեր, մոմ, խունկ եւ այլն։

Այս աղօթելու գաղափարը սկզբնակէտն է ամենօրեայ աղօթքի որ պէտք է դառնայ սովորութիւն, ուր մեր փառաբանութիւնը, ապաշխարութիւնը, եւ վերակողմնորոշումը առ Աստուած կը դառնայ բնական եւ սովորական մեր կեանքէն ներս։

Թող Տէրը լսէ մեր աղօթքները եւ ողորմէ մեզ։