Heenoonk Daily Prayer Rule

Յինանց Առօրեայ Աղօթակարգ

The resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ gives us joy and hope. For this reason, we celebrate the season of resurrection for fifty days! (In Armenian, the 50 days of Zadeeg is referred to as “Heenoonk,” the final day being the Feast of Pentecost).

His resurrection is the center of our faith as a proclamation of victory over death.

It is this victory that stands in the face of Satan and the forces of evil that threaten to deceive and enslave us, to drag us down and away from God’s love, and renders those forces powerless!

Jesus has ushered in a new world, a new Kingdom, one in which he is the End of all things, not death! And so we pray and give thanks for the abundant life Jesus shares with his followers, his eternal life which we experience here and now.

What you will find below is a communal opportunity for the faithful of the Eastern Diocese to pray together, to unite our concerns as one, to build up the Body of Christ.

All of these prayers are taken from the sacred tradition of the Armenian Church, most of them from the treasury of blessing we call the Zhamakeerk.

We urge all faithful through the season of the resurrection to find ten minutes each day, preferably at a designated time and location, and read this prayer rule aloud from beginning to end. You can do this alone, with your family, or with a friend.

It is also suggested to create a prayerful environment by setting up a Cross, khachkar, icon, candle, and incense.

Keep in mind, this prayer rule is a starting point, a daily prayer rule that should ideally create a habit of prayer, where praise, repentance, and reorienting ourselves toward God becomes a natural and regular part of our lives.

May the Lord hear our prayers and have mercy on us.

Մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի Յարութիւնը մեզի ուրախութիւն եւ յոյս կը պարգեւէ, այս պատճառաւ մենք Զատիկը յիսուն օր կը տօնախմբենք. այս շրջանը Յինունք կը կոչուի եւ վերջին օրը կը նշենք Հոգեգալուստի Տօնը։ Քրիստոսի Յարութիւնը մեր հաւատքի կորիզն է որպէս յաղթանակի հռչակում մահուան դէմ: Այս յաղթանակն է որ կը դիմադրէ Սատանային եւ չար ուժերուն դէմ՝ որոնք կը սպառնան մեզ խաբել եւ գերի դարձնել, մեզ վար քաշել եւ հեռացնել Աստուծոյ սէրէն, եւ այս յաղթանակն է որ այդ ուժերը անզօր կը դարձնէ: Իր Յարութեամբ՝ Յիսուս կը բանայ նոր աշխարհ մը, նոր Արքայութիւն մը, որուն մէջ ինքն է ամէն բանի Վերջը եւ ոչ թէ մահը: Ուրեմն, մենք կ՝աղօթենք եւ շնորհակալութիւն կը յայտնենք այդ լեցուն կեանքին որ Յիսուս կը բաժնէ իր հետեւորդներուն հետ. այդ յաւիտենական կեանքը որ մենք հոս եւ հիմա կը ճաշակենք:

Հետեւեալը գաղութային առիթ մըն է Արեւելեան Թեմի հաւատացեալներուն, որ միասին աղօթեն, միաւորելով մեր մտահոգութիւնները, կառուցանելու համար մեր Տիրոջ մարմինը։ Այս աղօթքները քաղուած են Հայաստանեայց եկեղեցւոյ սուրբ աւանդութիւններէն, եւ աղօթքներուն մեծամասնութիւնը առնուած են ժամագիրքէն։ Յինանց շրջանը, կը քաջալերենք մեր բոլոր հաւատացեալներուն որ օրը առնուազն տասը վայրկեան բարձրաձայն կարդան այս աղօթքները սկիզբէն մինչեւ վերջ. նախընտրելի է որ ընդերցողները տրամադրեն յատուկ ժամանակ եւ վայր աղօթելու, ըլլայ առանձին, ընտանեկան եւ կամ նոյնիսկ բարեկամներով։ Կարելի է նաեւ ստեղծել հոգեւոր մթնոլորտ մը ունենալով աղօթասեղան մը զետեղելով վրան խաչ, խաչքար, սրբապատկեր, մոմ, խունկ եւ այլն։

Այս աղօթելու գաղափարը սկզբնակէտն է ամենօրեայ աղօթքի որ պէտք է դառնայ սովորութիւն, ուր մեր փառաբանութիւնը, ապաշխարութիւնը, եւ վերակողմնորոշումը առ Աստուած կը դառնայ բնական եւ սովորական մեր կեանքէն ներս։

Թող Տէրը լսէ մեր աղօթքները եւ ողորմէ մեզ։