The following prayers focus on the birth and baptism of Jesus Christ. The Feast of Theophany, an eight-day festivity, is a celebration of Jesus being revealed to us as God-in-the-flesh, the Savior of the world. At Theophany we recall our own baptism, the point at which we are placed on the path toward salvation. We live to proclaim who Jesus is, what he accomplished, and his promise to raise those who humbly serve him to eternal life.

What you will find below is a communal opportunity for the faithful of the Eastern Diocese to pray together, to unite our concerns as one, to build up the Body of Christ. All of these prayers are taken from the sacred tradition of the Armenian Church, most of them from the treasury of blessing we call the Zhamakeerk.

We urge all faithful to find ten minutes each day, preferably at a designated time and location, and read this prayer rule aloud from beginning to end. You can do this alone, with your family, or with a friend. It is also suggested to create a prayerful environment by setting up a Cross, khachkar, icon, candle, and incense.

Keep in mind, this prayer rule is a starting point, a daily prayer rule that should ideally create a habit of prayer, where praise, repentance, and reorienting ourselves toward God becomes a natural and regular part of our lives.

May the Lord hear our prayers and have mercy on us.

Հետեւեալ աղօթքները կը կեդրոնանան Յիսուս Քրիստոսի Ծննդեան եւ Մկրտութեան վրայ։ Աստուածայայտնութեան Տօնը, ութօրեայ տօնախմբութիւն մըն է երբ Յիսուս կը յայտնուի մեզի որպէս Աստուած մարմնացեալ, Փրկիչը աշխարհի։ Աստուածայայտնութեան տօնին մենք կը մտաբերենք մեր անձնական մկրտութիւնը, այն ժամանակ, երբ մենք դրուեցանք փրկութեան ճանապարհին վրայ։ Մենք կ՛ապրինք վկայակոչելու թէ ո՞վ է Յիսուս, ինք ի՞նչ իրագործեց, եւ իր խոստումը բարձրացնելու յաւիտենական կեանքի բոլոր անոնց, որոնք զինք կը ծառայեն խոնարհաբար։

Հետեւեալը առիթ մըն է Արեւելեան Թեմի հաւատացեալներուն, որ միասին աղօթենք, միաւորելով մեր մտահոգութիւնները, կառուցանելու համար մեր Տիրոջ մարմինը։ Այս աղօթքները քաղուած են Հայաստանեայց եկեղեցւոյ սուրբ աւանդութիւններէն, եւ աղօթքներուն մեծամասնութիւնը առնուած է ժամագիրքէն։
Կը քաջալերենք մեր բոլոր հաւատացեալները, որ օրը առնուազն տասը վայրկեան բարձրաձայն կարդան այս աղօթքները սկիզբէն մինչեւ վերջ. նախընտրելի է որ ընթերցողները տրամադրեն մասնաւոր ժամանակ մը եւ յատուկ վայր մը աղօթելու, ըլլայ առանձին, ընտանեկան եւ կամ նոյնիսկ բարեկամներով։ Կարելի է նաեւ ստեղծել հոգեւոր մթնոլորտ մը ունենալով աղօթասեղան մը զետեղելով վրան խաչ, խաչքար, սրբապատկեր, մոմ, խունկ եւ այլն։

Այս աղօթելու գաղափարը սկզբնակէտն է ամենօրեայ աղօթքի որ պէտք է դառնայ սովորութիւն, ուր մեր փառաբանութիւնը, ապաշխարութիւնը, եւ վերակողմնորոշումը առ Աստուած, կը դառնայ բնական եւ սովորական մեր կեանքէն ներս։

Թող Տէրը լսէ մեր աղօթքները եւ ողորմէ մեզ։