Resources in this section can be used individually or in a group setting. Individuals are encouraged to read the resource thoroughly and reference given biblical citations for a deeper understanding of the given topic. Groups are encouraged to raise questions and interact with each other based on the material provided. If you have questions or ideas as to how to specifically implement these resources into parish life, please contact your local parish priest. 

The Violence of Racism

This Bible Study, “The Violence of Racism,” prepared by Fr. Yeprem Kelegian, uses the Parable of the Good Samaritan from the Gospel of Luke and passages from Amos, Genesis, and Galatians, to help us confront racism in ourselves and our …

In Harmony

This Bible Study, “In Harmony,” offers prayer and reflection for those times when you just aren’t feeling your best. In it, you will find the space for discussion based on passages from Romans. Click the button below for a PDF …

Practicing Peace

This Bible Study, “Practicing Peace,” addresses violence in all of the forms it takes in our contemporary world. In it, you will find the space for discussion based on passages from Isaiah, Matthew, and Colossians. Click the button below for …

Resilience

This Bible Study, “Resilience,” helps you pray through and confront moments of crisis in your life. In it, you will find the space for discussion based on passages from the Psalms, 2 Corinthians, and the Church Father Anania of Narek. …

Tending the Flock of God: Ruby and David’s Story

This is an excerpt from Fr. Garabed Kochakian’s book Tending the Flock of God. In the book, Fr. Garabed reflects on 25 years of service in the holy priesthood of the Armenian Apostolic Church and offers his advice on how to “tend …

Prayers for Healing

This beautiful collection of healing prayers was edited and translated by Bishop Daniel Findikyan and published by St. Nersess Armenian Seminary.  Click here to download a PDF of the Booklet: Prayers for Healing

Prayers for Healing Service

A prayer service for healing in Armenian and English developed by the Diocese for use in a traditional liturgical setting. Click here to download.

The Treasury: The Many Graces of St. Nersess Shnorhali

The Treasury is the publication of the “Fellowship of St. Voski.” “The Fellowship of St. Voski” (aka Nor Voskiank) is a non-profit organization working toward the revival and restoration of Armenian Orthodox theology and life within the Armenian Church. Through publication …

The Treasury: Almsgiving: The Oil of Mercy

The Treasury is the publication of the “Fellowship of St. Voski.” “The Fellowship of St. Voski” (aka Nor Voskiank) is a non-profit organization working toward the revival and restoration of Armenian Orthodox theology and life within the Armenian Church. Through publication …

The Treasury: Code Blue

The Treasury is the publication of the “Fellowship of St. Voski.” “The Fellowship of St. Voski” (aka Nor Voskiank) is a non-profit organization working toward the revival and restoration of Armenian Orthodox theology and life within the Armenian Church. Through publication …

St. Abgar’s Story

King Abgar   Truly, Truly I say to you, there once was a king of the Armenians named Abgar, who lived in Edessa. He was a dedicated king who cared for his people. There was dancing and singing all throughout …

Coming Soon!

Parable of the Ten Pounds

Gospel Reading Luke 19:12-28 He said therefore, “A nobleman went into a far country to receive a kingdom and then return. 13 Calling ten of his servants, he gave them ten pounds, and said to them, ‘Trade with these till …

Red Sunday

Gospel Reading John 5:19-30 Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing; for whatever he does, that the Son does likewise. …

Do Not Be Afraid

Gospel Reading John 6:15-21 Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. 16 When evening came, his disciples went down to the sea, …

The Last Day

Gospel Reading John 6:39-47 And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up at the last day. 40 For this is the will …

Տրտուջք եւ Զղջում

Տրտունջք Պետրոս Դուրեան Էհ, մնաք բարով, Աստված և արև, Որ կը պըլպըլաք իմ հոգվույս վերև․․․ Աստղ մալ ես կերթամ հավելուլ երկնից, Աստղերն ի՞նչ են որ եթե ո՛չ անբիծ Եվ թշվառ հոգվոց անեծք ողբագին, Որ թըռին այրել ճակատն երկնքին. Այլ այն …

Դուն Մայր Բոլորին

Դուն Մայր Բոլորին Անուշ Նագգաշեան Աստուծոյ ընտրեալ, Դուն կին վեհագոյն, Դուն Աստուածամայր, եւ Մայր բոլորին, Չկրցայ մօրըս իմ ցաւը յայտնել, Ես Քեզի եկայ, պատկերիդ առաջ Ծնրադրեցի լուռ, աղօթեցի Քեզ, Քանզի եկայ ես, որ աղօթքիս հետ Սիրտդ մայրական իմ սիրտը կարդայ… …

Ո ՜վ Աստուած Պապա

Ո ՜վ Աստուած Պապա Անուշ Նագգաշեան   Ո ՜վ Աստուած Պապա Անուշ նագգաշեան Ո ՜վ Աստուած Պապա Ամէն գիշեր ես Կ՚աղօթեմ քեզի, Կը լսե՞ս ինծի։ Տուեր ես ինծի Դուն ամէն բարիք, Հայրիկ եւ մայրիկ, Եղբայր եւ քոյրիկ։ Ունիմ խաղալիք, Գնդակ …

We Believe: Pre-K

We Believe: Pre-K   Geared for ages 3-4, the theme of We Believe Pre-K: God is Great, God is Good comes from the very popular children’s prayer, one the children will be using regularly at snack-time during the year. It is also the year’s …

We Believe: Grade Nine

We Believe: Grade Nine: A Course on the Divine Liturgy The goal of the Curriculum series is “to bring the learner into a living relationship with Jesus Christ, within the Church – the Body of Christ – through the Holy …

We Believe: Grade Ten

We Believe: Grade Ten: A High School Course on the Bible Designed for high schoolers (but suitable for adult group and self-study), this 16-session survey of Scripture is in an enjoyable “Dummies Guide” format of sidebars, vocabulary, and points of …

We Believe: Grade Eight

We Believe: Grade Eight The core of The Heart of the Matter is an experiential study of the Nicene Creed which is densely packed with doctrine and history. Each line provides an opportunity for students to learn some pertinent background …

Hurting and Healing

This selection from the camp curriculum of the Eastern Diocese’s Summer Camps focuses on how we should turn to God so that our pain does not overwhelm us. Click the button below for a PDF of this Camp Curriculum: Hurting …

Mental Health First Aid

This lesson plan, appropriate for both teenagers and adults, was prepared by the Youth Ministries team of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America. The lesson plan consists of a powerpoint for you to use in your parishes. …

Taking Spiritual Care of Ourselves

This lesson plan, appropriate for both teenagers and adults, was prepared by the Youth Ministries team of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America. The lesson plan includes both a powerpoint and a handout to facilitate using this …

In Communion with Ourselves

This lesson plan for teenagers was prepared by the Youth Ministries team of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America. Click the button below for a PDF of this Lesson Plan: In Communion With Ourselves

We Believe: Jesus Made People Feel Better

This excerpt from the We Believe series “Jesus Made People Feel Better,” is a lesson plan for kindergarteners. The We Believe series is the long-standing Sunday School curriculum books of the Armenian Apostolic Church in America, produced by the Eastern Diocese’s Christian …

Relics and Reliquaries of the Armenian Apostolic Church

On Saturday the Armenian Apostolic Church celebrates one of the three feasts related to St. Gregory the Enlightener, who converted King Drtad and hence Armenia to Christianity and who was the first Catholicos of all Armenians. This particular feast commemorates …

Lessons in Social Justice from St. Nersess the Great

Catholicos Nersess I, known as St. Nersess the Great, lived in the fourth century and was Catholicos from 353-373. He clearly would not have used the language of “social justice,” today a phrase meant to invoke wide-ranging demands for a …

The Women at the Source of Armenian Christianity

St. Hripsime (Հռիփսիմէ), in her struggle with King Drtad (Տրդատ, also spelled Trdat) before his conversion to Christianity, was “strengthened by the Holy Spirit” and “struggled like a beast.” Drtad was known for his martial prowess and strength: the historian …

Feast and Fast: Further Information on the Armenian Liturgical Calendar

From the perspective of the liturgical calendar, this week could very well be one of the strangest of the year. As we have discussed before, the temporality of the Armenian Apostolic Church emerges from the quality of different “kinds” of …